Założenia programu

Definicja przedszkola promującego zdrowie

Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

• zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników i rodziców dzieci)

• podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

Przedszkole promujące zdrowie realizuje zadania określone w obowiązujących aktach prawnych i w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a ponadto spełnia warunki określone w czterech standardach PPZ.

Standardy przedszkola promującego zdrowie :

  1. Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji długofalowych, zaplanowanych działań dla wzmacniania zdrowia dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
  2. Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
  3. Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci i stwarza im warunki do praktykowania w co­dziennym życiu zachowań prozdrowotnych.

Przedszkolny zespół promocji zdrowia:

koordynator: Agata Kokoć,

członkowie: Monika Ficek, Anna Posiadała, Aneta Gorajska

Jednym z wielu zadań naszego zespołu jest m. in. inicjowanie, planowanie i ewaluacja działań w zakresie zdrowia w naszym przedszkolu i społeczności lokalnej.

Realizacja tych działań przy szerokiej współpracy i zaangażowanych wielu osób pozwoliło uzyskać nam Miejski Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie w październiku 2016 roku. Obecnie staramy się o pozyskanie Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.

W ramach dzielenia się doświadczeniami przedszkoli, szkół i placówek należących do Miejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Miasta Lublin , dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin w zakładce Mieszkańcy/Edukacja pod nazwą Szkoła Promująca Zdrowie , prezentacja multimedialna z przedstawieniem podjętych przez nasze przedszkole działań związanych z realizacją Programu Szkoła Promująca Zdrowie. Publikacja ta dotyczy sposobów pracy z dziećmi nad kształtowaniem pozytywnych emocji.