Wzór umowy3

Home/Wzór umowy3

UMOWA Nr  ……………………….

zawarta w dniu   ……………………….. r. w Lublinie

pomiędzy:

Gminą Lublin z siedzibą w Lublinie, przy Placu Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin,
NIP 9462575811 reprezentowaną przez

Panią Bożenę Pietrosińską – Dyrektora Przedszkola nr 5 w Lublinie Al. Racławickie 42b,
20-043 Lublin, NIP 7123337999, REGON 43103036100000 – zgodnie z Zarządzeniem …………………………..

zwaną dalej w umowie „Zamawiającym”,

a

…………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez

…………………………………………………………………………………….

zwanym dalej w umowie „Wykonawcą”,


W wyniku wyboru oferty po przeprowadzeniu zapytania ofertowego na podstawie Zarządzenia nr 2/2019 Dyrektora Przedszkola Nr5 w Lublinie z dn. 20 listopada 2019 w sprawie wprowadzenia regulaminu zasad postępowania przy udzielaniu zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro wskazanej w artykule 4 pkt, 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz na podstawie dyspozycji art. 16 ust. 1 ww. ustawy zawarta została umowa o następującej treści.       

§ 1.

 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa owoców, warzyw
 2. Zakres umowy obejmuje sukcesywną dostawę  owoców, warzyw  do Przedszkola nr 5 w Lublinie Al. Racławickie 42b, 20-043 i Przedszkole nr 5 ul. Spokojna 13 w Lublinie.
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do umowy.
 4. Wykonawca przy każdej dostawie, zobowiązany jest przedstawić handlowy dokument identyfikacyjny (HDI) zgodnie ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 242) oraz rozporządzeniem WE 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. UE L 139 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).
 5. 5.                  Jaja konsumpcyjne muszą być oznakowane weterynaryjnym numerem zakładu. Wykonawca przy każdej dostawie zobowiązany jest przedstawić stosowne zaświadczenie właściwego lekarza weterynarii poświadczające badanie dostarczonych jaj. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do każdego produktu odpowiedni certyfikat, atest, handlowy dokument identyfikacyjny (HDI) potwierdzający zgodności z Polska Normą lub normami europejskimi.

§ 2

 1. Zamawiający będzie dokonywał zamówień na dostawy objęte przedmiotem niniejszej umowy odpowiednio do swoich potrzeb oraz  proporcjonalnie do aktualnych stanów osobowych.
 2. Podane w opisie przedmiotu zamówienia ilości stanowią szacunkowe zapotrzebowanie, jakie Zamawiający przewiduje zakupić w okresie trwania umowy.
 3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia Zamawiającemu sukcesywnie przez okres obowiązywania niniejszej umowy. Przez dostawę należy rozumieć również wniesienie w miejsce wskazane przez pracownika Zamawiającego.
 4. Zamówienia będą składane telefonicznie lub mailem, przez osobę wskazaną w treści § 8  ust. 1, z wykorzystaniem danych teleadresowych, wskazanych przez Wykonawcę w ofercie.
 5. Wykonawca oświadcza, na dzień podpisania niniejszej umowy, wskazane w ofercie numery telefonów oraz adresy mailowe są aktualne i o każdej planowanej zmianie Wykonawca będzie zawiadamiał Zamawiającego na trzy dnia przed planowaną zmianą, pod rygorem uznania zamówienia za prawidłowo złożone i naliczenia kar umownych za zwłokę w dostarczeniu produktów odpowiednio na podstawie § 6 ust. 2 lit b) lub c).
 6. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga:
  1. zatrudnienia przez Wykonawcę oraz   Podwykonawcę   na   podstawie   umowy   o   pracę osób   wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: sukcesywne dowozy artykułów spożywczych;
  1. Zatrudnienie, o którym mowa w pkt 1, powinno trwać przez cały okres realizacji umowy.
   W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca niezwłocznie zatrudni na to miejsce inną osobę.
  1. Wykonawca  w  terminie   20   dni   roboczych  od   dnia  zawarcia  Umowy   przekaże Zamawiającemu   oświadczenie   o   spełnieniu   wymogu,   o   którym   mowa   w   pkt   1, ze wskazaniem ilu pracowników zatrudnionych na umowę o pracę wykonuje poszczególne czynności określone w pkt 1.
  1. Zamawiający   zastrzega   sobie   możliwość   kontroli   zatrudnienia   pracowników wykonujących czynności określone w pkt 1 przez cały okres realizacji wykonywanych przez nich czynności. W tym celu Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 5 dni roboczych, zobowiązuje się:
   1. przedłożyć do wglądu kopie zanonimizowanych umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami;
   1. okazać   dokumenty   potwierdzające   bieżące   opłacanie   składek   ZUS   za   tych pracowników.
  1. Zarówno nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt 3,
   w terminie tam wskazanym, jak i nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt 4, w terminie tam wskazanym, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku   zatrudnienia   pracowników   na   umowę   o   pracę   oraz   będzie   skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości określonej w § 6 ust. 2 lit. e.
  1. W przypadku kolejnego niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku wskazanego w pkt 4, Zamawiający:
   1. naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w § 6 ust. 2 lit. e. ;
   1. niezależnie od naliczenia kary umownej, o której mowa w lit. a), może odstąpić od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
  1. Wymóg określony w pkt 1-4 dotyczy także każdego Podwykonawcy, jak i dalszego Podwykonawcy, w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w umowie
   o podwykonawstwo zapisy zgodne z pkt 1-4.

§ 3.

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.02.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. bądź do wcześniejszego wyczerpania maksymalnej wartości brutto umowy, określonej w § 4 ust 1.

§ 4.

 1. Wartość przedmiotu umowy ustalana będzie w  formie ryczałtowo-kosztorysowej, za wykonanie przedmiotu umowy na maksymalną kwotę brutto: …………. zł. (słownie: ………………………………………………….zł.).
 2. Ostateczna cena za wykonanie przedmiotu umowy, ustalona zostanie na podstawie faktycznej ilości zamówionych dostaw w oparciu o załącznik nr 1.
 3. Z tytułu niezrealizowania wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia ilości Wykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia przeciw Zamawiającemu.
 4. Realizacja przedmiotu umowy w wartości mniejszej niż określona w ust. 1, nie stanowi zmiany umowy i nie skutkuje żadnymi sankcjami wobec Zamawiającego, pod warunkiem zmniejszenia wartości umowy o łączną wartość nieprzekraczającą 20 % kwoty wskazanej w ust. 1.              
 5. Za dokonane w  danym miesiącu dostawy Wykonawca wystawi Zamawiającemu na koniec miesiąca jedną Fakturę VAT, płatną przelewem w terminie 21 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze. Podstawą do  wystawienia  faktury będą  dowody WZ wystawione  w danym  miesiącu  do każdej dostawy, z potwierdzonym przez Zamawiającego odbiorem artykułów.         
  LUB
  Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, do każdej partii dostarczonych towarów, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, płatną przelewem w terminie 21 dni licząc od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.

 – powyższe do wyboru przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy.

 • Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
 • Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia w walutach obcych.
 • Dane do faktury:
  • Nabywca Gmina Lublin, Pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 9462575811,
  • Odbiorca: Przedszkole nr 5 w Lublinie Al. Racławickie42b, 20-043 Lublin.
 • Z   tytułu   realizacji   zamówienia   Wykonawca   oświadcza,   iż   wyśle/nie wyśle* ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną w sposób , o którym mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia z   dnia   9   listopada   2018   r.   o   elektronicznym   fakturowaniu   w   zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym   (Dz.   U   z   2018   r.   poz.2191)   z   uwzględnieniem   właściwego   numeru   GLN 5907653873010 Zamawiającego.        
  * niepotrzebne skreślić                      

§ 5.

 1. Wykonawca zobowiązuje się do zaopatrywania Zamawiającego w artykuły spożywcze
  w pierwszym gatunku, o odpowiednio długim terminie ważności (nie krótszym niż 70% całkowitego okresu przydatności do spożycia – chyba że, w załączniku nr 1 dla danego produktu określono inaczej) w zależności od dostarczanego asortymentu oraz cechami podanymi
  w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (wg załącznika nr 1) oraz zgodne
  z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 2. Dostawa, rozładunek i wniesienie w miejsce wskazane przez Zamawiającego realizowane będą na koszt Wykonawcy wkalkulowany w cenę produktów objętych umową.
 3. Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie w asortymencie i ilościach wynikających z zapotrzebowań składanych bezpośrednio przez Zamawiającego.
 4. Zamówienia standardowe będą realizowane przynajmniej 2 razy w tygodniu (pon-pt),
  w godzinach 7:00 – 8:00 rano.
 5. Wykonawca będzie przyjmował zamówienia  standardowe do  godziny 12:00 w dzień poprzedzający dostawę – nie  dotyczy zamówień w sytuacji  nagłej wymienionej w  § 5 ust. 6.
 6. Zamawiający ma prawo w przypadku nagłej potrzeby dokonać zamówienia w terminie …….. godzin od złożenia zamówienia, jednak nie częściej niż 12 razy w trakcie trwania umowy.
 7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do siedziby Zamawiającego własnym transportem, na własny koszt i własne ryzyko oraz elastycznego reagowania na zwiększanie lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego w stosunku do danego asortymentu lub całości dostawy.
 8. Wykonawca zapewni artykuły – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, które spełniają wymagania jakościowe, a także spełniają wszelkie normy obowiązujące dla tego typu artykułów i zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z prawem, w szczególności zobowiązuje się dostarczać produkty, które:
  1. spełniają wymagania w zakresie jakości handlowej;
  1. są prawidłowo, zgodnie z przepisami, oznakowane;
  1. spełniają wymagane warunki dotyczące właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania;
  1. spełniają wymagania sanitarne, weterynaryjne lub fitosanitarne określone dla danego artykułu.
  1. posiadają ważny termin do spożycia właściwy dla danego asortymentu.
  1. dostarczane będzie środkami transportu spełniającymi wymogi sanitarne.
  1. dostarczane będą przez osoby legitymujące się aktualnym zaświadczeniem lekarskim do celów sanitarno-epidemiologicznych, które okazują na każde żądanie zamawiającego.
  1. winny spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego produkcji i obrotu żywności.
  1. są wyprodukowane i wprowadzone do obrotu zgodnie z normami systemu HACCP.
  1. odpowiadają Polskim Normom oraz są zgodne z normami określonymi i obowiązującymi na obszarze Unii Europejskiej.
  1. Opakowane są  w materiał dopuszczony do kontaktu  z żywnością.
 9. Zamawiający w terminie 3 dni od pierwszego użycia może zgłosić Wykonawcy zastrzeżenia
  w zakresie jakości użytego produktu.
 10. Stwierdzenie przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru będzie protokołowane bezpośrednio przy odbiorze przez obie strony i traktowane jako zwłoka
  w  wykonaniu zamówienia w tym okresie, którego dotyczyło  stwierdzone uchybienie. Wszelkie  zapytania i wyjaśnienia dotyczące realizacji niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. Wykonawca zobowiązuje się do  wymiany wadliwej partii towaru na towar wolny od wad                    w ilości zakwestionowanej przez Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek, w terminie oznaczonym przez Zamawiającego dokonać wymiany na towar zgodny  z zamówieniem pod względem ilościowym i jakościowym oraz wolny od wad.

§ 6.

 1. Strony postanawiają, że formą odszkodowania są kary umowne.
 2. Wykonawca płaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
  1. w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 10 % wartości brutto zamówienia określonej w § 4 ust .1, 
  1.  w przypadku zwłoki w dostarczeniu towaru, o którym mowa w § 5 ust. 4 w wysokości  10% brutto niewykonanej dostawy za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki,
  1.  w przypadku zwłoki w dostarczeniu towaru, o którym mowa w § 5 ust., 6 w wysokości 20% wartości brutto niewykonanej dostawy za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki.
  1. W przypadku nie dokonania wymiany określonej w § 5 ust. 10 na towar właściwy, lub nie dostarczenia towaru Zamawiający ma prawo dokonania zakupu brakującego produktu spożywczego, którego cechy są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, określonym
   w formularzu ofertowym  – załączniku nr  1  do umowy dokonanego u wybranego dostawcy. W takiej sytuacji Wykonawca, pokryje w całości koszty wynikłe z konieczności samodzielnego pozyskania przez Zamawiającego zamówionych produktów spożywczych,
   tj. w szczególności :wartości brutto zakupionego u innego dostawcy towaru, wynikającej
   z faktury wystawionej przez tego dostawcę, koszty transportu zakupionych artykułów spożywczych.
  1. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w § 2 ust. 6 Umowy, oraz w przypadku odmowy lub zaniechania przedstawienia dokumentów pozwalających na przeprowadzenie kontroli, w sposób określony w § 2 ust. 6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000 (słownie: jeden tysiąc) zł za każdy stwierdzony przypadek.
 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,  w wysokości 10 % wartości brutto zamówienia określonej w § 4 ust. 1,  z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 1.
 4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.
 5. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy, wynikającego z faktur o najwcześniejszych terminach płatności.  

§7.

 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.
 2. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień przez wykonawcę, za które należy uważać dwukrotne naruszenie postanowień § 5 ust. 4 oraz 6, jak również dwukrotne zaistnienie okoliczności, określonych w  § 5 ust. 10 umowy przy jednoczesnym zastosowaniu § 6 ust. 2 lit. a).
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, w razie nienależytego wykonywania umowy przez wykonawcę, jeżeli wskazane wady nie zostaną, w zakreślonym poniżej terminie usunięte i usprawiedliwione, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu dokonanym przez Zamawiającego o stwierdzonych nieprawidłowościach, w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia przy jednoczesnym zastosowaniu § 6 ust. 2 lit. a).
 4. Odstąpienia, o których mowa w ust. 2 i 3 wykonywa się poprzez złożenie Wykonawcy pisemnego oświadczenia o odstąpieniu w trakcie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności,
  o których mowa w ust. 2 oraz 3.


§ 8.

 1. Do kontaktów w sprawie realizacji umowy wyznacza się :
  1. ze strony Zamawiającego: Ewa Chudziak…………………………., Tel…815338514……………,  e-mail: echudziak@p5.lublin.eu………………………..
  1. Ze strony Wykonawcy:……………………………….., Tel:………………FAX:………………………e-mail:…………………
 2. Wykonawca wskazuje adres do korespondencji: ………………………
 3. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu swojej siedziby.  W razie uchybienia temu obowiązkowi, przyjmuje się, że każda  korespondencja dotycząca realizacji umowy przesłana na adres wskazany umową została stronie prawidłowo
  i skutecznie doręczona.

§ 9.

 1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
  na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Strony przewidują możliwość wprowadzenia następujących zmian w umowie:
  1. zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
   1. zmiany stawki podatku od towarów i usług,
   1. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub lub zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy;
   1. zmiany   zasad   podlegania   ubezpieczeniom   społecznym   lub   ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy;

 • zmiany   zasad   gromadzenia   i   wysokości   wpłat   do   pracowniczych   planów kapitałowych,   o   których   mowa   w   ustawie   z   dnia   4   października   2018 r.   o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215)  – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy;
  • liczby osób uczęszczających do danej placówki wraz z jednoczesną zmianą ilości zamawianych artykułów;
  • zmiana godziny  dostawy  żywności  określonej w § 5 ust. 4;
  • zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, w przypadku, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym wraz z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy;
  • zmiana produktów wskazanych w załączniku nr 1 do umowy.
 • Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są w następujących warunkach:
  • Ad pkt 1) –  zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy:
   • ad lit. a)zmiana wysokości wynagrodzenia będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi niniejszą umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług; wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a stawka i kwota podatku VAT oraz wartość wynagrodzenia brutto ulegną zmianie odpowiednio do nowych przepisów; wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia, winien zawierać pełne faktyczne uzasadnienie obejmujące  sposób oraz wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania zamówienia uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wykonawca winien dodatkowo wykazać jaką część ceny jednostkowej stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów;
   • ad lit. b)zmiana wysokości wynagrodzenia będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem
    w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej; wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących dostawy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo do wysokości aktualnie obowiązującej minimalnej stawki godzinowej,
    z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo od kwoty wzrostu minimalnej stawki godzinowej; kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących roboty, o których mowa
    w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni roboty bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy; do wniosku
    o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania niniejszej umowy tj. pisemne zestawienie wynagrodzeń. Wykonawca winien dodatkowo wykazać jaką część ceny jednostkowej stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów;
   • ad lit. c) zmiana wysokości wynagrodzenia będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem
    w życie przepisów dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym roboty; kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących roboty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni roboty bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy; do wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania niniejszej umowy tj. pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących dostawę, wraz z kwotami składek uiszczanych do ZUS / KRUS w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni dostawy bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. Wykonawca winien dodatkowo wykazać jaką część ceny jednostkowej stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów;
   • ad lit. d)  jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy Wykonawca winien wykazać bezpośredni lub pośredni   wpływ   tych   zmian   na   koszty   wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wykaże, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia, wraz z pełnym uzasadnieniem i wskazaniem procentowego wzrostu tych cen. Wykonawca winien dodatkowo wykazać jaką część ceny jednostkowej stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów;
   • w przypadku zmiany ilości osób uczęszczających do danej placówki zmianie ulegnie ilość zamawianych artykułów wraz z proporcjonalną zmianą wysokości wynagrodzenia, zakres zmian będzie proporcjonalny do  okoliczności, z jakich wynikać będzie uzasadniona potrzeba Zamawiającego wynikająca ze zmiany liczby uczestników placówki, jednakże przedmiotowa zmiana może zostać dokonana
    w przypadku zaistnienia okoliczności, których, przy zachowaniu należytej staranności nie dało się przewidzieć, w okresie przygotowywania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  • Ad.2) w przypadku zmian godzin dostawy produktów  zakres zmian będzie proporcjonalny do  okoliczności, z jakich wynikać będzie uzasadniona potrzeba Zamawiającego, jednakże zmian może zostać dokonana w przypadku zaistnienia okoliczności, których, przy zachowaniu należytej staranności nie dało się przewidzieć, w okresie przygotowywania
   i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  • Ad pkt 3) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu publicznego wraz z zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 umowy, odpowiednio do wartości zmniejszonego zakresu zamówienia;
  • Ad pkt 4) zamiana na inne produkty spożywcze, posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy, które stanowiły podstawę wyboru oferty, z ewentualną zmianą wynagrodzenia tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowej wysokości – pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiana ta była konieczna ze względu na obiektywny brak możliwości dostarczenia oferowanego uprzednio produktu, w terminie zakreślonym przez Zamawiającego. Przedmiotowa nie powoduje wydłużenia jakichkolwiek

terminów.

 • Poza przypadkami, o których mowa w ust. 2 i 3, dopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w okolicznościach  i na warunkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 3, pkt 4 lit. b) – c), pkt 5 – 6 oraz w ust. 1a – 1e ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843).
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów  pracy przedstawionych   przez  Wykonawcę   na   podstawie   ust. 3, pkt 1 lit. b) , c) oraz d).
  W szczególności Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia na żądanie Zamawiającego kalkulacji kosztów składających się na stawkę jednostkową wraz z dowodami potwierdzającymi ponoszenie poszczególnych rodzajów kosztów przez Wykonawcę.

 § 10.

 1. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego. Za skutecznie doręczone uważane będą wszelkie oświadczenia stron dokonane pod ostatnio podany przez stronę adres.
 2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo dla Zamawiającego  sąd powszechny.
 3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, m.in. ustawa Kodeks Cywilny i ustawa Prawo zamówień publicznych.

§ 11.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i jednym egzemplarzu dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:                                                                                                        ZAMAWIAJĄCY: