Ogłoszenie o możliwości składania ofert3

Home/Ogłoszenie o możliwości składania ofert3

Do sprawy: OAII.261.1.1.2020

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT

 Przedszkole nr5 w Lublinie działając na podstawie Zarządzenia nr 2/2019 Dyrektora Przedszkola z dnia 20 listopada 2019 r.  w sprawie wprowadzenia regulaminu zasad postępowania przy udzielaniu zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro wskazanej w artykule 4 pkt, 8  ustawy Prawo Zamówień Publicznych zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: sukcesywną dostawę owoców, warzyw  do Przedszkola nr5 w Lublinie  

 1. Zamawiający:

Przedszkole Nr5

al. Racławickie 42b, 20-043 Lublin,     
           
tel. 81 5338514, poczta@p5.lublin.eu         
.          

 • Przedmiot zamówienia:       
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa owoców, warzyw
 • Zakres zamówienia obejmuje:         

Zakres zamówienia obejmuje  sukcesywną dostawę owoców, warzyw  do Przedszkola nr 5 zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1.

 • Kod CPV:        
  15300000-1 owoce, warzywa
 • Termin realizacji zamówienia:

1.II.2019r. Do 31.12.2020

 • Warunki płatności:    
  Zapłata za faktycznie dostarczone pieczywo   będzie realizowana zgodnie z wzorem umowy.
 • Sposób obliczenia ceny oferty:  
  • Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym podatek VAT – dotyczy podmiotów będących płatnikiem podatku VAT);
  • wszelkie obliczenia należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku), przy czym końcówki w poniżej 0,5 grosza pomija się,
   a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do pełnego grosza;
  • podstawą wyjściową wyliczeń wg powyższego schematu jest cena jednostkowa netto – ewentualne błędy rachunkowe zostaną skorygowane
   z zastosowaniem powyższego schematu obliczania ceny ofertowej.
 • Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
  z
  podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
  • Cena – 95 %

W powyższym kryterium oceniana będzie całkowita cena brutto oferty. Wykonawcy będą oceniani wg następującego wzoru:

Najniższa cena

————————- × 100 pkt × waga kryterium

Cena badanej oferty

 • Szybkość dostaw w sytuacjach nagłych (nieplanowanych) – 5 %.

  W powyższym kryterium oceniany będzie termin dostawy w sytuacji nagłej, który to wystąpi nie częściej niż 12x w trakcie trwania umowy. W niniejszym kryterium Wykonawca winien wskazać czas dostawy z przedziału 1 – 5 godz. Wykonawca winien podać czas dostawy w pełnych godzinach. Wykonawcy będą oceniani wg następującego wzoru:

Najniższa liczba godzin

—————————— × 100 pkt × waga kryterium

Liczba godzin z badanej oferty

Maksymalny termin dostawy w sytuacji nagłej (nieplanowanej) jaki może zaoferować wykonawca to 5 godzin. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje termin dostawy w sytuacji nagłej (nieplanowanej) dłuższy niż 5 godzin, zostanie odrzucona.

 • Łączna ilość punktów otrzymanych przez wykonawcę będzie sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów, z zastrzeżeniem pkt 12.
 • Podpisaną ofertę (formularz ofertowy) należy składać:
  • w trwale zamkniętej kopercie z dopiskiem „Sukcesywna dostawa owoców, warzyw ” do Przedszkola nr 5 Al. Racławickie 42b, 20-043 Lublin

                    – w terminie do dnia 31 stycznia2020 r. do godz. 10:00.       

              – w terminie do dnia 31.01.2020 r. do godz. 10:00.

 • wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że zrobi to przed terminem składania ofert.
 • Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli pani Ewa Chudziak:
  • tel. 81 5338514,
  • echudziak@p5.lublin.eu
 • Zamawiający informuje, iż niniejsze ogłoszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.   
 • Informacje dodatkowe
  • Zamawiający unieważni niniejsze postępowanie, jeżeli:
   • nie wybierze żadnej oferty;
   • cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej;
   • nastąpi zmiana okoliczności powodująca, że udzielenie zamówienia nie leży
    w interesie publicznym;
   • postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
  • Zamawiający odrzuci ofertę:
   • która zostanie złożona po terminie, o którym mowa w pkt 9. niniejszego ogłoszenia;
   • jeżeli jej treść nie będzie odpowiadała treści niniejszego ogłoszenia;
   • gdy wykonawca nie przedłoży w wyznaczonym terminie odpowiednich dokumentów;
   • gdy wykonawca nie złoży w wyznaczonym terminie uzupełnień oraz wyjaśnień dotyczących oferty;
   • jeżeli jej złożenie będzie stanowiło czyn bezprawny;
  • Składając ofertę wykonawca jednocześnie oświadcza, że:
   • posiada kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej;
   • znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej pozwalającej w sposób właściwy zrealizować zamówienie;
   • dysponuje odpowiednią zdolnością techniczną i zawodową niezbędną do prawidłowego wykonania zamówienia;
   • złożona oferta będzie ważna przez okres 30 dni (termin związania ofertą);
   • akceptuje postanowienia niniejszego ogłoszenia;
   • akceptuje poprawienie przez zamawiającego oczywistych lub nieistotnych omyłek w ofercie;
   • akceptuje postanowienia umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia i w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się zawrzeć umowę zgodną z tym wzorem;
   • zapoznał się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zawartymi pkt 14 niniejszego ogłoszenia.
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
   • zmiany treści niniejszego ogłoszenia,
   • modyfikacji procedury wyboru wykonawcy,
   • wezwania wykonawcy do złożenia uzupełnień oraz wyjaśnień dotyczących ofert;
   • wezwania wykonawcy do przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje zawarte w ofercie wykonawcy;
   • poprawienia oczywistych lub nieistotnych omyłek w ofercie;
   • podjęcia negocjacji z wybranymi lub wybranym wykonawcą celem, uzyskania możliwie korzystnych warunków zamówienia;
   • wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty, jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia;
   • odwołania niniejszego ogłoszenia.
 • W niniejszym postępowaniu korespondencja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami przekazywana będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 • Klauzula informacyjna z art. 13 RODO – Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola nr5 Al.Racławickie42b , 20-043 Lublin.
  • Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez email: poczta@p5.lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. bc RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie Zarządzenia nr 2/2019 Dyrektora Przedszkola nr5 z dn. 20 listopada 2019 r.
   w sprawie wprowadzenia regulaminu zasad postępowania przy udzielaniu zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro wskazanej w artykule 4 pkt, 8  ustawy Prawo Zamówień Publicznych
   , a w przypadku wyboru Pani/Pana oferty w celu związanym z realizacją umowy w sprawie zamówienia publicznego – rozliczeniem, monitoringiem, kontrolą, audytem, sprawozdawczością, działaniami informacyjno – promocyjnymi, archiwizacją. 
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty kontrolujące albo uczestniczące w procesach realizacji umowy, a także inne podmioty lub organy uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  • Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celu określonego w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
  • Posiada Pani/Pan:
   • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
   • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,
   • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
    w art. 18 ust. 2 RODO **,
   • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  • Nie przysługuje Pani/Panu:
   • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
   • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
   • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

٭ Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy.                
٭٭ Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 1. W załączeniu:
  1. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
  1. formularz ofertowy;
  1. wzór umowy.