Kodeks przedszkolaka

Opracowane na podstawie Konwencji o Prawach Dziecka i Statutu Przedszkola

Przedszkolak ma prawo do:

 • życia i rozwoju – oznacza, ze nikogo nie wolno pozbawić życia, a dorośli muszą stworzyć warunki gwarantujące bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój dziecka (zdrowe i urozmaicone jedzenie, sen i odpoczynek, opieka i ochrona)

 • poszanowania godności osobistej – oznacza, ze dziecka nie wolno bić, znęcać się, poniżać , jest to niedopuszczalne i karalne

 • prawo do wychowanie w rodzinie – oznacza to, ze nikomu nie wolno zabrać dziecka od rodziców, chyba ze z bardzo ważnych powodów; gdyby jednak rodzice byli osobno dziecko ma prawo do kontaktów z obojgiem

 • prawo do wypowiedzi – oznacza, ze dziecko może wyrażać własne zdanie, opinie, uczucia, może aktywnie dyskutować z dziećmi i dorosłymi, ma prawo być wysłuchane

 • prawo do akceptacji – oznacza, ze wszystkie dzieci są sobie równe, bez względu na wygład, zdolności, rasę, wiarę, czy narodowość czy inne poglądy, maja być akceptowane takimi, jakimi są

 • prawo do nauki – oznacza, ze dziecko ma prawo do pytania, badania, eksperymentowania i zdobywania wiedzy oraz rozwijania własnych umiejętności, w sposób na jaki pozwalają mu jego zdolności i indywidualne tempo rozwoju

 • prawo do tożsamości – oznacza, ze dziecko ma swoje imię i nazwisko, które powinno znać a dzieci i odrośli w kontaktach z nim powinni się zwracać po imieniu

 • prawo do wyboru towarzysza zabaw – oznacza, ze dziecko ma prawo do zabawy, może wyrażać swoje pragnienia dotyczące zabawy i wyboru towarzysza a także ma prawo do odmowy uczestnictwa w zabawach i innych czynnościach z Rówieśnikami i dorosłymi( ograniczone względami bezpieczeństwa)

 • prawo do prywatności – oznacza, ze dziecko może dysponować własnymi rzeczami, ma prawo do tajemnicy, nikomu nie wolno bez bardzo ważnych powodów wkraczać w jego sprawy rodzinne

Dziecko musi zrozumieć, ze funkcjonowanie w grupie przedszkolnej nie polega tylko na braniu od innych ale również dawaniu siebie innym

Przedszkolak ma obowiązek:

 • kulturalnie i z szacunkiem odnosić się do rówieśników i osób dorosłych (szanowanie praw innych)

 • zachowywać się zgodnie z przyjętymi normami i zasadami akceptowanymi przez grupę i społeczność przedszkola

 • służyć pomocą młodszym i słabszym

 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i poza nim

 • dbać o wspólne sprzęty i zabawki i estetykę otoczenia

 • starać się w miarę możliwości wywiązywać się z przyjętych na siebie obowiązków

 • respektować polecenia nauczyciela

 • przyjaźnie odnosić się do świata przyrody

Dziecko ma prawo do znajomości swoich praw i obowiązków.

 

Kodeks  Przedszkolaka

 • Pomagamy sobie wzajemnie.

 • Bawimy się bezpiecznie.

 • Potrafimy zachować ciszę.

 • Jesteśmy uprzejmi.

 • Umiemy ładnie zachować się przy stole.

 • Dzielimy się zabawkami.

 • Odpoczywamy w ciszy.

 • Nie sprawiamy innym przykrości.

 • Dbamy o czystość.

 • Nie niszczymy zabawek i książek.

 • Nie bijemy- to boli.

 • Możemy odpocząć, gdy nie czujemy się dobrze.

 • Służymy pomocą młodszym i słabszym.

 • Pytamy, gdy nie wiemy.

 • Śmiejemy się i żartujemy bez obrażania innych.

 • Przyjaźnie odnosimy się do świata przyrody.

 • Przestrzegamy poleceń nauczyciela.

 • Szanujemy siebie i innych.

 

 Formy nagradzania zachowań dzieci:

 • pochwała indywidualna, wobec grupy, przed rodzicami ( słowo, mimika, gest)

 • atrakcyjne spędzenie czasu, atrakcyjna zabawa według pomysłu dzieci, dostęp do atrakcyjnej zabawki

 • nagradzanie przez sprawianie przyjemności dziecku przez nauczyciela lub kolegów w kontaktach indywidualnych lub na forum całej grupy

 • darzenie dziecka szczególnym zaufaniem, np. zwiększanie zakresu jego samodzielności

 • przywileje pełnienia dyżurów i wykonywanie innych czynności wskazanych przez nauczyciela oraz pełnienia obowiązków wobec grupy rówieśniczej, przewodzenie w zabawie, prawa ręka nauczyciela

 • tablica motywacyjna

 • drobne nagrody , typu: emblematy uznania, naklejki, odznaki, medale , dyplom uznania, itp.

Nagradzamy za:

 1. Przestrzeganie wspólnie ustalonych umów, zasad panujących w przedszkolu

 2. Trud i wysiłek włożony w wykonanie zadania

 3. Wywiązywanie się z podjętych obowiązków

 4. Bezinteresowną pomoc wobec  rówieśników, słabszych

 5. Aktywny udział w pracach grupy

 6. Stosowanie zasad ochrony przyrody

Formy reagowania na niepoprawne zachowania dzieci:

 • Upomnienie słowne ( przypomnienie obowiązujących zasad)

 • Rozmowa- przedstawienie następstw  zachowania ( skłonienie dziecka do autorefleksji)

 • Wyrażenie przez nauczyciela smutku i niezadowolenia z powodu zachowania dziecka

 • Odsunięcie na krótki czas od zabawy ( 5 min.- klepsydra z piaskiem)

 • Poinformowanie rodziców o zaistniałej sytuacji

 • „ Kalendarz emocji”, krzesełko przemyśleń, skrzynka agresji

 • Nakładanie obowiązku rekompensaty wyrządzonego koledze zła ( laurka, serduszko,..)

Kary stosujemy za:

 1. Nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przedszkolu

 2. Stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych

 3. Zachowania agresywne

 4. Niszczenie wytworów pracy innych, ich własności

 5. Celowe nie wywiązywanie się z podjętych obowiązków