Dla Rodziców

Rodzice mają obowiązek:

 • Systematycznego uiszczania opłat,

 • Przyprowadzania do przedszkola dziecka zdrowego,

 • Zgłaszania dłuższej niż tydzień nieobecności dziecka w przedszkolu,

 • Przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście lub przez pełnoletnią osobę upoważnioną,

 • Współpracy z przedszkolem i nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań opiekuńczo – wychowawczych wspomagających rozwój dziecka,

 • Interesowania się sukcesami i porażkami swojego dziecka,

 • Przygotowania dziecka do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych( jedzenie, zabiegi higieniczne, toaleta),

 • Zgłaszania nauczycielce niedyspozycji dziecka i wszelkich niepokojących objawów w jego zachowaniu mających wpływ na funkcjonowanie w grupie,

 • Uczestniczenia w zebraniach organizowanych przez przedszkole i grupowych,

 • Śledzenia na bieżąco informacji umieszczonych na tablicy ogłoszeń,

 • Zgłaszania nauczycielkom w grupie informacji o zmianie miejsca zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego,

 • Informowania osobiście lub telefonicznie dyrektora przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka,

 • Dostarczenia do przedszkola informacji, potwierdzonej przez lekarza, o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej,

Rodzice mają prawo do :

  • Poznania programu rozwoju przedszkola oraz zadań z niego wynikających

  • Poznawania zamierzeń dydaktyczno –wychowawczych realizowanych w planach pracy w danym oddziale,

  • Znajomości podstawy programowej i zadań wynikających z dopuszczonych przez dyrektora programów,

  • Opiniowania programów,

  • Uzyskiwania porad, wskazówek, pomocy od nauczycieli, poradni pedagogiczno – psychologicznej rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

  • Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji o postępach, trudnościach i uzdolnieniach dziecka,

 • Wyrażania opinii na temat pracy przedszkola,

 • Wspierania przedszkola różnymi formami działalności,

 • Uczestniczenia w modyfikacjach przedszkola, zmianach korzystnych dla dzieci, w wyposażeniu i aranżacji wnętrz,

 • Udziału i organizacji wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez i innych zajęć,

 • Wnioskowania o organizacji zajęć dodatkowych,

 • Wypowiadania się o czasie pracy przedszkola,

 • Pomocy w wychowywaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole,

 • Wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zajęć i zabaw oraz poziomu prowadzonych zajęć dodatkowych,