COVID-19

DLA  DZIECI W WIEKU  5-11 lat

Już od 14 grudnia 2021 r. rozpoczną się szczepienia w grupie dzieci 5-11 lat. Szczegółowe informacje dotyczące schematu szczepienia wraz z kwestionariuszem wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem dziecka w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19 znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-nr-15-ministra-zdrowia-w-sprawie-szczepien-przeciw-covid-19-dzieci-5-11-lat.

List Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia w sprawie szczepień dzieci w wieku 5-11 lat:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/list-ministra-edukacji-i-nauki-oraz-ministra-zdrowia-w-sprawie-szczepien-dzieci-w-wieku-5-11-lat.

 

 

 

WYTYCZNE DLA RODZICÓW

 

4.1. Do Przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Dzieci do podmiotu są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.
Rodzice posyłający dziecko do placówki mają obowiązek złożenia deklaracji o stanie zdrowia dziecka wg. formularza określonego jako Załącznik nr 1 do Procedury.
4.2. Każdy rodzic/ opiekun dziecka uczęszczającego zobowiązany jest zapoznać się i stosować pkt 4 procedury dotyczącej działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dn. 04 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).
Załącznik nr 2 Oświadczenie rodziców o zapoznaniu się z punktem 4 procedury dotyczącej działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19
4.3. Ustalono różne godziny przyjmowania / odbierania grup. Rodzice są informowani o harmonogramie przyjmowania grup emailem /poprzez stronę internetową/ wywieszone informacje na drzwiach. Godziny, w których rodzice będą przyprowadzać dzieci – od 7.00 do 8.15 oraz odbierać dzieci – od 14.00 do 16.00.
4.4. Zabronione jest przynoszenie do oddziału przedszkolnego i zabieranie z oddziału przedszkolnego niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Ubrania na przebranie powinny być zapakowane w podpisane torby, które zostaną zdezynfekowane przez pracownika przedszkola.
4.5. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z oddziału przedszkolnego mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m. Maksymalnie w szatni może przebywać 1 rodzic/opiekun wraz z dzieckiem/dziećmi.
Załącznik nr 4 do Procedury- rejestr wejść
4.6. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z do oddziału przedszkolnego mają obowiązek zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczek lub okrycia wierzchniego typu szalik oraz dezynfekcji rąk / założenia rękawiczek jednorazowych (przedszkole nie zapewnia rękawiczek) wchodząc do budynku.
4.7. Rodzice/opiekunowie nie pomagają dzieciom rozebrać się / ubrać się i zmienić obuwie.
Dziecko jest odbierane przez pracownika. Pracownik pomaga dzieciom przebrać się i zmienić obuwie.
4.8. Dziecko do sali zajęć odprowadza/ przyprowadza osoba dyżurująca w szatni.
4.9. Rodzice / opiekunowie są zobowiązani wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
Załącznik nr 3 – Zgoda rodzica na pomiar temperatury ciała
4.10. Dziecko przejawiające niepokojące objawy choroby zostanie umieszczone w Izolatce.
4.11. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do natychmiastowego odebrania dziecka w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Personel placówki będzie komunikował się z rodzicami/opiekunami dziecka telefonicznie.
a. konieczność podania dwóch numerów telefonów do rodziców, pod którymi będą dostępni w czasie pobytu dziecka w przedszkolu.
b. będziemy prosić, aby dziecko zostało odebrane najpóźniej w ciągu 1 godz.
4.12. Rodzice/ opiekunowie zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania placówki o pozytywnym wyniku testu na koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 stwierdzonego u dziecka, rodzica/opiekuna dziecka.
4.13. Rodzice/ opiekunowie zobowiązują się napisać oświadczenie o stanie zdrowia dziecka, jeżeli wystąpiły niepokojące objawy u dziecka przed ponownym powrotem do oddziału przedszkolnego.