Wyróżniony wpis

Klauzula informacyjna RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji
o ochronie danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 5; Al. Racławickie 42b, 20-043 Lublin:
 2. W Lubelskim Centrum Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/ Pan się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania
  z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować poprzez:
  • email: iod@lco.lublin.eu;
 3. lub pisemnie na adres Administratora danych: ul. Jana Gilasa 3, 20-109 Lublin.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
  • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO),
  • realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy lub udzielona przez Panią/ Pana zgoda.
 3. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:
  • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  • innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Przedszkolem nr 5 przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Przedszkole nr 5 w Lublinie.
 5. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
 6. Pan/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych;
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; informujemy, że w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuacje – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu;
  • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody;
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
   o ochronie danych osobowych.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  z obowiązującym prawem.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

Przedszkole nr 5 w Lublinie wzięło udział w konkursie plastycznym

p.t. : „Święta Wielkanocne”,

organizowanym pod patronatem Litewsko – Polsko – Ukraińskiej Brygady

im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego.

 1. Celem konkursu było:
 1. Propagowanie tradycji, symboli i zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
 2. Rozwijanie wyobraźni, pomysłowości i kreatywności dziecka.
 3. Doskonalenie sprawności manualnych.
 4. Promowanie dziecięcej twórczości.
 5. Rozwijanie predyspozycji i uzdolnień plastycznych.

Konkurs przeznaczony był dla dzieci w wieku 3 – 6 lat.

– Dzieci z grupy I, II, III, VI i VII przygotowały po 4 prace,

– Dzieci z grupy IV i V przygotowały po 5 prac.

Zadaniem konkursowym było: przedstawienie tradycji, symboli i zwyczajów w pracach plastycznych wykonanych następującymi technikami:

– rysunek,

– malarstwo,

– wycinanka,

– wydzieranka.

Prace były oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci 3 – 4 letnie i dzieci 5 – 6 letnie.

Ocenie podlegały walory estetyczne i artystyczne pracy oraz samodzielność.

Komisja dokonała oceny prac wyłaniając laureatów 1, 2 i 3 miejsca.

Ogłoszenie wyników oceny komisji nastąpiło w dniu 26.04.2021 r.

Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy i upominki.

W uroczystości wręczenia nagród wzięli udział przedstawiciele Litewsko – Polsko – Ukraińskiej Brygady im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego oraz przewodnicząca Komisji Natalia Rachwał – Ryś.

Podczas uroczystości zostały wykonane pamiątkowe zdjęcia.

Pani dyrektor podziękowała wszystkim organizatorom i uczestnikom za udział w konkursie.

Pierwsza pomoc – spotkanie z ratownikiem medycznym.

W dniu 22.04.2021 roku  dzieci z grupy V w ramach projektu „Przedsiębiorcze Dzieciaki” wzięły udział w zajęciach z udzielania pierwszej pomocy. Podczas spotkania miały okazję poznać zawód ratownika, a także mogły, przećwiczyć zasady udzielania pierwszej pomocy na fantomie. Dzieci z zaangażowaniem brały udział, w zajęciach.
 
 
Dziękujemy  Fundacji Primum Auxilium za warsztaty.

Przedsiębiorcze Dzieciaki

Dnia 26.03.2021r. dzieci z przedszkola uczestniczyły w kolejnych zajęciach. Tym razem miały okazje zaprezentować swoje pasje i talenty. Działania te kształtowały umiejętności autoprezentacji dzieci. Dzieci doskonaliły umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Razem z paniami studentkami miały okazję opracować plan : „Jak stworzyć firmę?”. Przy tym zadaniu kształtowały umiejętności współpracy i współdziałania, rozwijały kreatywność i inicjatywę. Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji 🙂

MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS „BAJKI Z PIĄTKI”    Dzieci z Przedszkola przy ul. Aleje Racławickie miały okazje uczestniczyć w Międzyprzedszkolnym Konkursie ”Bajki z Piątki” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie. Gratulujemy wyróżnionym dzieciom i życzymy dalszych sukcesów 🙂


Warsztaty FunFloor


        Zajęcia z wykorzystaniem interaktywnej podłogi FunFloor – przedszkolaki z grupy I miały okazję zapoznać się z tą wyjątkową formą edukacji, której głównym atutem jest to, iż jest połączona z aktywnością ruchową. Zabawa z podłogą interaktywną opiera się na połączeniu ruchu, spostrzegawczości wzrokowej oraz słuchowej. Dzieci uczyły się poprzez zabawę – utrwalały kolory zarówno w języku polskim, jak i angielskim, odszukiwały literki, nazywały je. Ćwiczyły spostrzegawczość oraz zwinność podczas zabawy „Złap pingwinka” oraz „Złap piłeczki”. Bardzo ciekawą propozycją była zabawa w odszukiwanie skarbów, wzbudziła w dzieciach wiele pozytywnych emocji. Interaktywna gra w piłkę nożną okazała się ciekawą alternatywą na niepogodę, kiedy to przedszkolaki mogą rozegrać dwuosobowy mecz. Praca z podłogą interaktywną integruje przedszkolaki, uczy współpracy oraz zdrowej rywalizacji.

Konkurs pt. „Święta Wielkanocne”

Przedszkole nr 5 w Lublinie wraz z Radą Rodziców serdecznie zaprasza dzieci do udziału w konkursie plastycznym p.t. : „Święta Wielkanocne”, organizowanym pod patronatem Litewsko – Polsko – Ukraińskiej Brygady im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego.I. Cel konkursu

 1. Propagowanie tradycji, symboli i zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi.

 2. Rozwijanie wyobraźni, pomysłowości i kreatywności dziecka.

 3. Doskonalenie sprawności manualnych.

 4. Promowanie dziecięcej twórczości.

 5. Rozwijanie predyspozycji i uzdolnień plastycznych.II. Regulamin konkursu

 1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku 3 – 6 lat.

  • Dzieci z grupy I, II, III, VI i VII przygotują po 4 prace,

  • Dzieci z grupy IV i V przygotują po 5 prac

 2. Zadaniem konkursowym będzie: przedstawienie tradycji, symboli i zwyczajów w pracach plastycznych wykonanych następującymi technikami:

  • rysunek,

  • malarstwo,

  • wycinanka,

  • wydzieranka.

 3. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci 3 – 4 letnie i dzieci 5 – 6 letnie.

 4. Prace dzieci należy przygotować w swojej grupie i przekazać komisji oceniającej do dnia 30.marca 2021 r.

 5. Ocenie podlegać będą walory estetyczne i artystyczne pracy oraz samodzielność

 6. Ogłoszenie wyników oceny komisji nastąpi w dniu 31.marca 2021 r. w przedszkolu.

 7. Wszystkie prace konkursowe zaprezentowane zostaną w holu głównym przedszkola.

 8. Wszyscy nauczyciele otrzymają podziękowania a autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody.Serdecznie zapraszamy do udziału.

Zajęciach online z pracownikiem Narodowego Banku Polskiego

 

W dniu dzisiejszym dzieci z grupy V miały okazję uczestniczyć w zajęciach online z pracownikiem Narodowego Banku Polskiego Panią Ewą Waszkiewicz. Dzieci mogły poznać historię i wygląd banknotów o nominale 10 zł i 20zł. Następnie każde z nich miało możliwość pokolorowania banknotu.

Podczas popołudniowych zajęć w grupie V odbyły się również zajęcia z paniami praktykantkami. Dzieci dowiedziały się jak ze zużytych rzeczy można zrobić przydatne zabawki. Rozwinięto u dzieci wyobraźnię i kreatywność. Praca w grupach pozwoliła doświadczyć pracy w małych grupach i współdziałania. Efekty pracy widoczne w poniższej galerii.